ตัวชี้วัดที่ 1


ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงหลักสูตร

หน่วยงาน สาขาอาชีพ กิจกรรม เป้าหมาย วันเริ่ม วันสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ เอกสาร ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
เอกสาร
กองแผนงานและสารสนเทศ
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส