ตัวชี้วัดที่ 2


ตัวชี้วัดที่ 2 อันดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ของประเทศไทย (HDI) ดีขึ้น 1-2 อันดับ

หน่วยงาน พัฒนาฝีมือแรงงานผู้เข้า ทดสอบผู้เข้า ส่งเสริมผู้เข้า บูรณาการผู้เข้า ดำเนินการ
{{productivity.site}}