ตัวชี้วัดที่ 3


ตัวชี้วัดที่ 3 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายใน 3 ปี

หน่วยงาน ร้อยละ ดำเนินการ
{{productivity.dept_name}}