ตัวชี้วัดที่ 4


ตัวชี้วัดที่ 4 กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาจากกรมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0ภายใน 3ปี

หน่วยงาน ร้อยละ ดำเนินการ
{{productivity.dept_name}}