ตัวชี้วัดที่ 5


ตัวชี้วัดที่ 5 ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7ภายใน 3ปี

หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ ดำเนินการ
{{productivity.dept_name}}