ตัวชี้วัดที่ 8


ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย ใน 20จังหวัด

หน่วยงาน จำนวนผู้ผ่านการทดสอบ จำนวนผู้ผ่านการทดสอบได้รับอัตราค่าจ้าง ร้อยละ ดำเนินการ
{{productivity.dept_name}}