ตัวชี้วัดที่ 9


ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ 20จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 - 5 จากการพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงาน ร้อยละ ดำเนินการ
{{productivity.dept_name}}