ตัวชี้วัดที่ 10


ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการดาเนินการตาม road map แผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan)
ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2568

ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย ผล ร้อยละ เอกสาร ดำเนินการ
1 เอกสาร