Dashboard ระบบรายงานผลตามตัวชี้วัดปรับโครงสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด
ปรับโครงสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2 อันดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายใน 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ 4 กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาจากกรมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ภายใน 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายใน 3 ปี
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 120 แห่งใน 20 จังหวัด มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนดตามกฎหมาย ใน 20 จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ 20 จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 – 5 จากการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม road map แผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับ การทางานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2568