01 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
02 อันดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย (HDI) ดีขึ้น 1-2 อันดับ
03 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายใน 3 ปี
04 กำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาจากกรมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ภายใน 3 ปี
05 ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายใน 3 ปี
06 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data - Driven Organization)
07 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 120 แห่ง ใน 20 จังหวัด มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
08 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด ตามกฎหมาย ใน 20 จังหวัด
09 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ 20 จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 – 5 จากการพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 ระดับความสาเร็จของการดำเนินการตาม road map
ระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด
ปรับโครงสร้าง